תקנון מבצע "חבר מביא חבר 2015"

 1. כללי
 2. 1.1. חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או שלובות (יכונו להלן, ביחד: "טלדור") מודיעה בזאת על עריכת מבצע בשם "חבר מביא חבר" בקרב עובדי טלדור ומועמדים (כהגדת מונחים אלה להלן), אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

  1.2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה. 3. הגדרות
 4. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

  2.1. "אתר טלדור" – אתר האינטרנט של טלדור המתנהל בכתובת http://www.taldor.co.il/job.aspx?id=1033 בו מפורסמות משרות עדכניות בטלדור.

  2.2. "עובד" או "עובד טלדור" – כל מי שבמהלך תקופת המבצע ובמועד הקובע נמנה על מצבת העובדים בטלדור, למעט עובדי אגף משאבי אנוש ועובדי אגף הגיוס ומי שנמנה על חברי הנהלת טלדור.

  2.3. "מועמד" – אדם המצוי במאגר המועמדים בטלדור, אשר קיבל במהלך תקופת המבצע הצעת עבודה מטלדור באמצעות הדוא"ל שלו למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר, ומעוניין להגיש מועמדותו של חבר למשרות כאמור.

  2.4. "חבר" – אדם (שאינו עובד, כהגדרתו לעיל), המעוניין להגיש מועמדותו למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר.

  2.5. "משרה" – תפקיד המפורסם באתר טלדור, למעט: משרה זמנית, משרות במטה טלדור, משרת זהב, משרות בחטיבת ה- BPO, משרות בחברת טריבייס בע"מ ומשרות שעומדות בסתירה לנוהל ניגוד עניינים בטלדור (גם אם הן מפורסמות באתר טלדור במהלך תקופת המבצע וגם אם הן משרות שאינן משרות זמניות).

  2.6. "משרת זהב" – משרה שתפורסם באתר טלדור ויצוין לצידה כי הינה "משרת זהב".

  2.7. "משרה זמנית" - משרה בטלדור לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים.

  2.8. "תקופת המבצע" – התקופה שבין 1.1.2015 ועד ליום 31.12.2015. טלדור תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע עפ"י שיקול דעתה. 5. תנאי ההשתתפות במבצע לעובדים
 6. 3.1. שליחת קורות חיים

  3.1.1. עובד טלדור המעוניין להשתתף במבצע במתכונת המפורטת בסעיף ‏3 זה, ישלח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של חבר למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר טלדור לכתובת דוא"ל friends@taldor.co.il, בציון מספר המשרה אליה מעוניין המועמד להגיש מועמדות, כפי שמופיעה באתר טלדור (לעיל ולהלן: "תיבת המבצע הראשית").

  3.1.2. עובר למשלוח קורות החיים של חבר למשרה כלשהיא בטלדור וכתנאי להשתתפות במבצע, יאשר העובד כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לתנאיו, וכי קיבל את הסכמתו של החבר, מראש ובכתב, להגשת מועמדותו של החבר למשרה ולהיכלל במאגר המועמדים של טלדור המשמש, בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.

  3.1.3. קורות חיים של חבר למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר ש: (א) לא יישלחו ו/או ייקלטו מכל סיבה שהיא בתיבת המבצע הראשית עד לתום תקופת המבצע; ו/או (ב) יישלחו או ייקלטו בתיבת המבצע הראשית לאחר תום תקופת המבצע לא ייבדקו ולא יכללו במסגרת המבצע.

  3.1.4. עובד אשר שלח קורות חיים של חבר בהתאם להוראות סעיף ‏3.1.1 ו- ‏3.1.3 לעיל, וקורות חיים כאמור נקלטו בהצלחה בתיבת המבצע הראשית יוגדר כמשתתף במבצע, ובלבד שקורות החיים הללו לא היו רשומים על שם גורם אחר באגף הגיוס של טלדור במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם לתיבת המבצע הראשית ע"י עובד טלדור, כאמור בסעיף ‏3.1.1 לעיל.

  3.1.5. ככל שקורות החיים של החבר עומדים בתנאי סעיפים ‏3.1.1 – ‏3.1.3 לעיל, יקבל העובד הודעה לתיבת הדוא"ל שלו בטלדור, תוך 48 שעות מרגע שליחת קורות החיים, המאשרת את קבלת קורות החיים בתיבת המבצע הראשית. מובהר, כי אין בהודעה האמורה בכדי לחייב את טלדור לקלוט את החבר ו/או להעניק לעובד זכאי בונוס כלשהוא (כהגדרת מונחים אלה להלן).

  3.1.6. עד תום תקופת המבצע עובד רשאי לשלוח לתיבת המבצע הראשית מספר קורות חיים של חברים שונים עבור משרה אחת, וכן קורות חיים של אותו חבר ליותר ממשרה אחת. הוראות תקנון זה יחולו על כל קורות חיים שיישלחו ע"י עובד, במהלך תקופת המבצע, לתיבת המבצע הראשית בהתאם להוראות סעיף ‏3.1 זה.

  3.2. תנאים לקבלת בונוס ע"י עובד טלדור:

  3.2.1. ככל שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏3.1 לעיל והחבר נקלט לעבודה בטלדור למשרה שאליה הגיש מועמדות (באמצעות עובד טלדור) תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות חיים אל תיבת המבצע הראשית (להלן: "העובד הזכאי"), העובד הזכאי יהא זכאי לקבל מטלדור מענק חד פעמי (לעיל ולהלן: "בונוס") בסך 2,000 ₪ ברוטו.

  3.2.2. למען הסר ספק, מובהר כי הבונוס הינו מענק חד פעמי בסכום ברוטו, המהווה תוספת לשכר העובד, לא נחשב ולא ייחשב כחלק מהשכר הקובע לעניין הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, וכיוצא באלו זכויות המגיעות לעובד על פי חוקי העבודה. מסכום הבונוס ינוכה מס על פי הדין.

  3.2.3. סכום הבונוס יועבר ע"י טלדור למשכורתו של העובד הזכאי בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של החבר בתפקיד שאליו גיוס, ובכפוף להשלמתם (לעיל ולהלן: "המועד הקובע"), ובלבד שבמועד הקובע העובד הזכאי עודנו עובד טלדור.

  3.2.4. ככל שבמועד הקובע העובד הזכאי אינו עובד טלדור מכל סיבה שהיא, יהא הוא זכאי לבונוס בסך 1,000 ₪ ברוטו (להלן: "הבונוס המופחת") אשר ישולם לו במועד הקובע ע"י טלדור. למען הסר ספק, על הבונוס המופחת יחולו הוראות סעיף ‏3.2.2 לעיל. 7. תנאי השתתפות במבצע למועמד:
 8. 4.1. שליחת קורות חיים:

  4.1.1. לצורך השתתפות במבצע, יידרש מועמד לשלוח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של חבר אל כתובת הדוא"ל ממנה קיבל את הצעת העבודה מטלדור (להלן: "תיבת המבצע המשנית") למשרה (אחת או יותר) מהמשרות המפורטות באתר .

  4.1.2. עובר למשלוח קורות החיים של חבר למשרה כלשהיא בטלדור וכתנאי להשתתפות במבצע, יאשר המועמד כי קרא תקנון זה והוא מסכים לתנאיו, וכי קיבל את הסכמתו של החבר, מראש ובכתב, להגשת מועמדותו של החבר למשרה, ולהיכלל במאגר המועמדים של טלדור המשמש, בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.

  4.1.3. קורות חיים של חבר למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר ש: (א) לא יישלחו ו/או ייקלטו בתיבת המבצע המשנית מכל סיבה שהיא עד למועד הקובע ו/או (ב) יישלחו או ייקלטו בתיבת המבצע המשנית לאחר המועד הקובע לא ייבדקו ולא יכללו במסגרת המבצע.

  4.1.4. מועמד אשר שלח קורות חיים של חבר אל תיבת המבצע המשנית בהתאם להוראות סעיפים ‏4.1.1 ו- ‏4.1.3 לעיל וקורות החיים נקלטו בהצלחה באגף הגיוס של טלדור, יוגדר כמשתתף במבצע, ובלבד שקורות החיים של אותו חבר לא רשומים על שם מקור אחר באגף הגיוס של טלדור במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם ע"י המועמד לאגף הגיוס של טלדור.

  4.1.5. ככל שקורות החיים שנשלחו ע"י המועמד לתיבת המבצע המשנית עומדים בתנאים המצטברים המפורטים בסעיפים ‏4.1.1 - ‏4.1.4 לעיל, יקבל המועמד הודעה לתיבת הדוא"ל ממנו שלח את קורות החיים, תוך 48 שעות מרגע שליחת קורות החיים, המאשרת את קבלת קורות החיים בתיבת המבצע המשנית.

  4.1.6. למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה לפי סעיף ‏4.1.5 לעיל כדי לחייב את טלדור לקלוט את החבר ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.

  4.2. למען הסר ספק, מועמד יהא רשאי להגיש מועמדותו למשרה אשר תישלח אליו ע"י טלדור (אם וככל שתישלח). ככל שמועמד נקלט לעבודה בטלדור והינו עובד, כי אז, ככל שיבחר להשתתף במבצע זה, יחולו עליו הוראות סעיף ‏3 לעיל.

  4.3. תנאים לקבלת דמי הפניה ע"י מועמד

  4.3.1. ככל שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏4.1 לעיל והחבר נקלט לעבודה בטלדור למשרה שאליה הגיש מועמדות (באמצעות המועמד) באמצעות תיבת המבצע המשנית תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות החיים (לעיל ולהלן: "המועמד הזכאי"), המועמד הזכאי יהא זכאי לקבל מטלדור סכום כספי חד-פעמי בסך 1,000 ₪ ברוטו (להלן: "דמי ההפניה").

  4.3.2. דמי ההפניה ישולמו למועמד ע"י טלדור בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של החבר בתפקיד שאליו גויס, ובכפוף להשלמתם, באמצעות צ'ק או העברה בנקאית. דמי ההפניה יחויבו במס עפ"י כל דין. 9. שונות
 10. 5.1. טלדור זכאית לשנות בכל עת את גובה הבונוס ו/או הבונוס המופחת לעובד זכאי, וכן את גובה דמי ההפניה למועמד זכאי במהלך תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי טלדור. טלדור מעריכה (אך אינה מתחייבת) כי במסגרת מבצע זה יחולקו, במצטבר, כ-50,000 ש"ח כבונוס ו/או בונוס ו/או דמי הפניה.

  5.2. לשאלות ובירורים יש לפנות לצוות הגיוס בטל': 03-9298118 או בדוא"ל sharonim@taldor.co.il.

  5.3. טלדור שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לשנות את תקופת המבצע, לשנות את תנאי המבצע או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה.

  5.4. טלדור שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הבונוס ו/או הבונוס המופחת לעובד זכאי, וכן לא להעניק את דמי ההפניה למועמד זכאי, במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

  5.5. למען הסר ספק טלדור שומרת לעצמה את הזכות לקבל קורות חיים עבור משרה זמנית ו/או עבור משרות המוחרגות בסעיף ‏2.5, וכן לאייש משרות כאמור, ללא קשר למבצע זה.

  5.6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

  5.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

  5.8. כל עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) המשתתף במבצע זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת טלדור לעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה בטלדור הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) במבצע עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי טלדור.

  5.9. קורות החיים המחייבים לצורך מבצע זה הינם אלה המצויים בבסיס הנתונים של טלדור בלבד. טלדור ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשלים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי עובד או עובד זכאי או מועמד או מועמד זכאי או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותם במבצע.

  5.10. טלדור לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד, עובד זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין קבלת הבונוס/דמי ההפניה (לפי העניין). לעובד ו/או לעובד זכאי ו/או למועמד ו/או מועמד זכאי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טלדור בכל הקשור למבצע, בכפוף להוראות תקנון זה.

  5.11. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם בנושא זה.

  5.12. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע הגרלות זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.