אסיפה כללית מיוחדת של החברה

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה ומודעה לבעלי מניות החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום 15 בדצמבר, 2020, בשעה 17:00, במשרדי החברה בנין עזריאלי 1, ברח' הרוקמים 26, חולון. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות באי כוח, שלהם לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 22 בדצמבר, 2020, באותה השעה ובאותו המקום

טלדור-מודעה-לעיתון-אסיפה-כללית-2020-1

חזרה לחדר החדשות