אסיפות שנתיות וקשרי משקיעים

טלדור מערכות מחשבים (1986 (בע"מ (להלן: "החברה")
הודעה ומודעה לבעלי מניות החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה,
אשר תתכנס ביום ג', 12 בנובמבר 2019 ,בשעה 00:11 ,במשרדי החברה בנין עזריאלי 1 ,ברח' הרוקמים 26 ,
חולון. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של לפחות שני (2 (
בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות באי כוח, שלהם לפחות חמישים ואחד אחוזים (%51 (מזכויות ההצבעה
בחברה), תידחה האסיפה ליום 19 בנובמבר 2019 ,באותה השעה ובאותו המקום

טלדור – מודעה אסיפה מיוחדת אוקטובר 2019

חזרה לחדר החדשות