אסיפות שנתיות וקשרי משקיעים

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה ומודעה לבעלי מניות החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום 12 באוגוסט, 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה בנין עזריאלי 1, ברח' הרוקמים 26, חולון. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות באי כוח, שלהם לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 19 באוגוסט, 2020, באותה השעה ובאותו המקום.

טלדור – מודעה לעיתון – אסיפה כללית 2020

חזרה לחדר החדשות