מדיניות פרטיות

(עודכן לאחרונה ביום 11.7.2017)

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרhttps://www.taldor.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר").

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מובאים בזאת על מנת שתהיה מודע למדיניות החברה בנושא הגנת הפרטיות, ועל מנת להבהיר את האופן בו החברה משתמשת במידע שנמסר על ידך באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי החברה בעת גלישתך באתר.

ככלל, תוכל לבקר באתר מבלי למסור מידע מכל סוג שהוא, ואולם ככל שתהיה מעוניין לקבל את שירותי החברה המוצעים באתר, יתכן ותידרש למסור מידע משתמש, כהגדרתו להלן, בהתאם למדיניות פרטיות זו.

בטרם השימוש באתר ו/או מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הנך מקבל על עצמך תנאים אלה.

למען הסר ספק, תנאי מדיניות פרטיות זו הינם נספח לתנאי השימוש באתר, ומהווים חלק בלתי נפרד מהם.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לשני המינים באופן שווה.

 1. הגדרות
  במסגרת מדיניות הפרטיות, יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם:

  1. "אתה" או "הינך" או "משתמש" – משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
  2. "קבוצת טלדור" – משמעה החברה וכל חברה בת, חברה אחות, חברה מסונפת או חברה קשורה של החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי השליטה בה, בין כיום ובין בעתיד, כהגדרתם של מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968.
  3. "מידע משתמש" – משמעו מידע מועמד ופרטי קשר (כהגדרת מונחים אלה להלן), ביחד או לחוד.
 2. קבלת מידע מהמשתמש; מטרות שימוש במידע המשתמש
  1. לצורך קבלת מידע או פרטים נוספים אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה, מעבר למידע המצוי באתר, משתמש יכול לפנות אל החברה בהתאם לפרטי יצירת הקשר המופיעים בלשונית "צור קשר" המופיעה באתר. לצורך יצירת פניה באמצעות האתר, המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, טלפון) וכן יוכל לשלב מלל חופשי (לעיל ולהלן, ביחד: "פרטי קשר").
  2. לצורך הגשת מועמדות למשרה כלשהיא המפורסמת באתר החברה, משתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, טלפון ופרטים מזהים נוספים אם וככל שיידרשו באתר), וכן יוכל להעלות קורות חיים שלו לאתר (לעיל ולהלן, ביחד: "מידע מועמד").
  3. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע המשתמש (כולו או חלקו) שנמסר באתר ו/או אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.
  4. בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, הנך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:
   1. מידע המשתמש שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) הינו נכון, מדויק ושייך לך.
   2. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה את מידע המשתמש ו/או כל מידע או נתון אחר באתר, ומסירת מידע משתמש ו/או כל מידע או נתון אחר נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי קשר החברה לא תוכל ליצור איתך קשר על מנת למסור לך פרטים ו/או לספק לך מענה בקשר לפנייתך אליה, וללא מסירת מידע מועמד החברה לא תוכן לבחון את התאמתך למשרה לה הגשת מועמדות ו/או וליצור איתך קשר על מנת למסור לך פרטים ו/או לספק לך מענה בקשר לפנייתך, הכל – לפי העניין.
   3. ידוע לך והנך נותן הסכמתך מדעת לכך שמידע המשתמש ישמר במאגר/י מידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המשתמש שנמסר ע"י המשתמש באתר למטרות הבאות (כפי שיעודכנו מעת לעת):
    1. ככל שהינך פונה בשם או עבור חברה/ארגון/גוף בו הינך עובד/מועסק/פועל מטעמו ("לקוח עסקי") ומוסר באתר פרטי קשר – החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך יצירת הקשר איתך בהתאם לנושא פנייתך, מתן ואספקת שירותי החברה ללקוח העסקי (אם וככל שנרכשו ע"י הלקוח העסקי) ו/או לצורך ההתנהלות השוטפת מול הלקוח העסקי, לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר למשתמש בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה, וכן לצורך משלוח חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים וכל מידע אחר הקשור, במישרין או בעקיפין, לחברה ו/או לשירותיה באמצעי מדיה או תקשורת שונים, בהתאם לסעיף‏4 להלן.
    2. ככל שהינך פונה לחברה לצורך הגשת מועמדות למשרה ומוסר באתר מידע מועמד – החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך בדיקת התאמתך למשרה (בין אם המשרה היא בחברה ו/או אצל לקוחות החברה) לרבות באמצעות עריכת ראיונות עבודה, לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה (ובכלל זה משלוח הצעות עבודה מעת לעת באמצעי מדיה שונים כדוגמת דוא"ל או סמס), וכן לשם יצירת ושמירת הקשר איתך באמצעי מדיה שונים.
   4. בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, אתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע המשתמש, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות לעיל ולהלן, כפי שיהיו מעת לעת, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.
  5. ידוע לך והינך מסכים כי החברה תהא רשאית להעביר את מידע המועמד לצדדי ג' ו/או לחברות בקבוצת טלדור, לשם בחינת התאמתו של המשתמש למשרה/ות רלבנטיות, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש להעברה. מובהר כי אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או למידע הנאסף על ידי החברה בהקשר לשימוש המשתמש באתר (אם וככל שייעשה שימוש מסוג זה, כמפורט בסעיף ‏3 להלן), והחברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין.
  6. הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים במאגר/י המידע של החברה, ולבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה/ו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך). ו/או כי פרטיך המצויים במאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע. כמו כן, הינך רשאי לסרב לעשיית שימוש בפרטי הקשר ו/או מידע המועמד (לפי העניין) לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר, ואולם ידוע לך כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של החברה להיענות לפנייתך ו/או לספק לך את השירות שבעטיו פנית לחברה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי טלדור ו/או מי מטעמה בשל כך.
  7. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובתlimorre@taldor.co.il , והחברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, ואולם מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
 3. איסוף ושימוש במידע שאינו מזהה משתמשהחברה עשויה לאסוף נתונים ומידע שאינם מזהים אותך באופן אישי, אודות אופן השימוש שלך באתר, (כדוגמת כתובת IP , זמן תאריך ושעת כניסה ויציאה מהאתר, סוג הדפדפן, מקומות בהם ביקרת באתר וכו' (להלן: "מידע לא אישי"), איסוף מידע לא אישי יבוצע (ככל שיבוצעו) באמצעות טכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון Cookies , "Google Analytics " וכיוצ"ב. בעצם השימוש שלך באתר, הינך מסכים כי החברה תאסוף מידע לא אישי, ותעשה בו שימוש בהתאם למפורט בסעיף 3 זה.מידע לא אישי ישמש את החברה, בין היתר, לצורך עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, ניתוח אופי השימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר, כל מטרה אחרת שנועדה לניהול ולשיפור האתר ו/או השירותים המוצעים בו, וכל שימוש חוקי אחר כפי שהחברה תמצא לנכון (וכלל זה להעבירו לצדדי ג') ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך, מאחר ומדובר במידע שאינו ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן ואינו פוגע בפרטיותך, ואתה מאשר כי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.הינך רשאי למחוק או לנטרל או לחסום כלים אלה (תלוי בסוג הדפדפן שלך), אך אם תעשה כן יתכן והדבר יפגע ביכולת שלך לעשות שימוש באתר. אם וככל שהחברה תאסוף מידע משתמש באמצעות כלים כאמור לעיל, האיסוף יבוצע בכפוף להסכמתך.
 4. דברי פרסומת
  ככל שסימנת באתר ו/או בדפי נחיתה כלשהם של החברה כי הנך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של החברה, הרי שהנך מסכים בזאת כי החברה תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, SMS , פקס, מע' חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת limorre@taldor.co.il
 5. שונות
  1. אתרים אחרים – האתר מכיל או עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך. החברה אינה אחראית, אינה נושאת באחריות ואינה שולטת באתרים אלה או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה על מנת להבין כיצד הם אוספים מידע ומשתמשים בו.
  2. שינויים במדיניות הפרטיות – החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך.