תקנון הגרלה של טלדור יועצים בע"מ – כנס ממר"ם 4.9.2023 ("הכנס")

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם כדלקמן:

"טלדור יועצים" או "עורכת ההגרלה" – טלדור יועצים בע"מ.

"ההגרלה" – הגרלה בה יוגרל פרס בין המשתתפים בהגרלה בהתאם לתקנון זה והדין.

"המפקח" – רו"ח יהב טל, מנהל כספים טלדור יועצים מרח' הרוקמים 26 חולון, טלפון: ‎0545776304‏ דוא"ל: YahavT@taldor.co.il

"תקופת הכנס" – התקופה להשתתפות בהגרלה – יום 4.9.2023 משעה 8:00 ועד שעה 17:00

"משתתף בהגרלה" – זכאי להשתתף בהגרלה כל מי העומד בכל התנאים להלן:

 1. חייל שהשתחרר ממר"ם והציג תעודת שחרור או העומד להשתחרר ממר"ם בחצי השנה שלאחר הכנס והציג תעודת חוגר.
 2. מסר את פרטיו: שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר להצעת משרות.

"הפרס" – שובר של BUY ME ללילה אחד במלון בכפוף לתנאי השובר.

 

 1. תנאי ההשתתפות וההגרלה:
  1. על מנת להשתתף בהגרלה, על המשתתף בהגרלה (כהגדרתו לעיל) למסור בתקופת הכנס את פרטיו: שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר להצעת משרות.
  2. המשתתפים בהגרלה מסכימים למסירת הפרטים כאמור ומתחייבים כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם מלאים ונכונים. לא ימסרו פרטים של כל צד ג' אחר.
  3. האחריות הבלעדית למסירת פרטים מלאים ונכונים היא על המשתתף בהגרלה. המשתתף בהגרלה מוותר ולא תהיה לו כל טענה כנגד טלדור יועצים ו/או מי מטעמה בדבר אי נכונות ו/או אי שלמות ו/או שיבוש בפרטים שנמסרו כאמור ו/או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם הפרטים כאמור.
  4. הפרטים ימסרו בתקופת הכנס בלבד. פרטים שימסרו לאחר הכנס לא יובאו בחשבון לצורך ההגרלה.
  5. עד  ארבעה-עשר (14) ימים מתום תקופת הכנס תיערך ההגרלה בין כל המשתתפים בהגרלה בכפוף לתנאי התקנון במשרדי טלדור יועצים ובפיקוח המפקח.
  6. טלדור יועצים תיתן מספר לכל משתתף בהגרלה ותשתמש במחולל הגרלות אינטרנטי להגרלת המספר הזוכה. בהגרלה יבחר זוכה אחד בלבד.
  7. תוצאות ההגרלה, יאושרו ע"י המפקח והן תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
  8. תקנון ההגרלה יפורסם באתר האינטרנט של ONE חברת האם.

 

 1. איתור הזוכה ומימוש הזכייה
  1. לאחר ההגרלה טלדור יועצים תפעל ליצירת קשר עם הזוכה לפי הפרטים שנמסרו על ידו כדי להודיע לו על הזכיה בהגרלה. אם טלדור יועצים לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפעם הראשונה היא תנסה ליצור קשר כאמור עוד שתי פעמיים בלבד.
  2. קבלת הפרס תיעשה רק לאחר ווידוא כי פרטי הזוכה תואמים את הפרטים שנמסרו בכנס. מועד ואופן קבלת הפרס יתואם עם זוכה לפי שיקול דעתה של טלדור יועצים. הזוכה יחתום על אישור קבלת הפרס.
  3. זוכה בהגרלה שטלדור יועצים לא הצליחה ליצור איתו קשר שלוש פעמים ו/או שויתר על זכייתו ו/או שזכייתו בוטלה מכל סיבה אחרת שהיא, בכפוף לאישור המפקח, לא יהיה זכאי לפרס וזכייתו תבוטל ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי טלדור יועצים ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בשל כך.
  4. במקרה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, טלדור יועצים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הגרלה נוספת באותה השיטה כאמור לעיל ויחולו על הגרלה זו כל תנאי תקנון זה.
  5. הודעה על ביצוע ההגרלה תפורסם באתר האינטרנט של ONE חברת האם, ללא ציון שם הזוכה בהגרלה.

 

 

 1. הפרס
  1. לטלדור יועצים ו/או מי מטעמה לא תהיה אחריות לפרס (השובר), תנאיו וכל הקשור אליו. בכל נושא בעניין השובר יש לפנות לחברת BUY ME מנפיקת השובר.
  2. הזכייה בפרס הינה אישית, אינה ניתנת להמרה בכסף ו/או בשווה כסף והיא כפופה לתנאי השובר.
  3. טלדור יועצים תהא רשאית לשנות את סוג הפרס ו/או להחליפו בפרס שווה ערך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. מובהר, כי הזוכה יהיה אחראי לתשלום כל מס, שיחול, ככל שיחול, על הפרס.

 

 1. המפקח
  1. המפקח ישגיח ויפקח על ההגרלה וכל הקשור בה.
  2. המפקח יכריע בכל מחלוקת בין טלדור יועצים לבין המשתתפים בהגרלה. החלטת המפקח בכל מחלוקת כאמור תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף בהגרלה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 

 1. כללי
  1. השתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
  2. טלדור יועצים, המפקח וכל מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים בהגרלה הקשורים בהגרלה, ניהולה, תוצאותיה ו/או לפרס ו/או למימושו.
  3. המשתתפים בהגרלה פוטרים את טלדור יועצים ו/או את המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי כל נזק ו/או אובדן ו/או פגם שנגרם להם או לרכושם במסגרת ההגרלה ו/או מימוש הפרס.
  4. טלדור יועצים תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי ההגרלה ולמשתתפים בהגרלה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בקשר לשינוי כאמור.
  5. המשתתפים בהגרלה הינם האחראים הבלעדיים להתעדכן מעת לעת בתנאי התקנון ו/או בשינויים שייערכו בו.
  6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הנאמר במודעות פרסום ו/או בכל פרסום או מידע אחר בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה.
  7. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה, ועל המפקח, וכן על עובדיהם ובני משפחותיהם. "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
  8. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים גם יחד.
  9. ההגרלה הינה בכפוף לתקנון, אשר עותקים ממנו מצויים במשרדי טלדור יועצים וכן באתר האינטרנט של טלדור יועצים.