תקנון מבצע "חבר מביא חבר"

1. כללי

1.1. חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ ו/או חברות בנות שלה (יכונו להלן, ביחד: "טלדור") מודיעה בזאת על עריכת מבצע בשם "חבר מביא חבר" בקרב עובדי טלדור ומתמודדים (כהגדת מונחים אלה להלן), אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1.2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

 

2. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

2.1. "אתר טלדור" – אתר האינטרנט של טלדור המתנהל בכתובת http://www.taldor.co.il/job.aspx?id=1033 בו מפורסמות משרות עדכניות בטלדור.

2.2. "עובד" או "עובד טלדור" – כל מי שבמהלך תקופת המבצע ובמועד הקובע נמנה על מצבת העובדים בטלדור, למעט עובדי אגף משאבי אנוש, עובדי אגף הגיוס, מי שנמנה על חברי הנהלת טלדור והמנהל הישיר שמבקש לאייש את המשרה.

2.3. "מתמודד" – כל אדם (למעט עובד) המעוניין להגיש מועמדותו של חבר למשרות כאמור.

2.4. "חבר" – אדם (שאינו עובד, כהגדרתו לעיל), המעוניין להגיש מועמדותו למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר.

2.5. "משתתף"- מתמודד או עובד.

2.6. "משרה" – תפקיד המפורסם ע"י טלדור באתר טלדור או ברשתות החברתיות או באמצעי מדיה נוספים, למעט: משרה זמנית לתקופה של עד 6 חודשים, משרות במטה טלדור, משרות בחטיבת ה- BPO, משרות בחברת טריבייס בע"מ, משרות בחברת ספקטורי סופט טק בע"מ, משרות באקסגלוב אונליין בע"מ, משרות בליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ.

 

3. תנאי ההשתתפות במבצע

3.1 שליחת קורות חיים

3.1.1. משתתף המעוניין להשתתף במבצע ישלח קורות חיים למשרה (אחת או יותר), אליה מעוניין החבר להגיש מועמדות.
3.1.2. משלוח קורות החיים למשרה כלשהיא בטלדור מהווה הסכמה של המשתתף לתנאי תקנון זה. במידה והמשתתף מגיש מועמדות של חבר למשרה – מהווה משלוח קורות החיים אישור על כך שהמשתתף קיבל את הסכמתו של החבר להגשת מועמדותו של החבר למשרה ולהכללת פרטי החבר במאגר המועמדים של טלדור המשמש, בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.
3.1.3. קורות חיים אשר היו קיימים בטלדור במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם ע"י המשתתף, לא יזכו את המשתתף בתגמול לפי מבצע זה.

3.2 תנאים לקבלת תגמול על פי המבצע:

3.2.1 חבר שנקלט לעבודה בטלדור בעקבות שליחת קורות החיים, תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות חיים לטלדור יהא זכאי לקבל מטלדור מענק חד פעמי כלדקמן: אם קורות החיים הגיעו מעובד טלדור – סך 3,000 ₪ ברוטו, אם קורות החיים הגיעו ממתמודד– סך של 1,000 ש"ח .
3.2.2. בנוסף, היה ובמהלך תקופה של 12 חודשים שתחילתה מתחילת עבודתו של המתמודד הראשון נקלטו לעבודה בטלדור 4 חברים בעקבות שליחת קורות חיים מאת אותו עובד טלדור, אזי בנוסף למענק חד פעמי הנ"ל, אותו עובד טלדור יקבל הטבה – לילה זוגי בבית מלון באמצע השבוע לפי בחירת החברה ("הטבה"), ובתנאי שכל אותם 4 חברים עבדו בטלדור למשך תקופה של 3 חודשים רצופים לפחות.
3.2.3. למען הסר ספק, מובהר כי המענק הינו חד פעמי בסכום ברוטו. ככל שהמענק משולם לעובד טלדור הרי הוא מהווה תוספת לשכר העובד, לא נחשב ולא ייחשב כחלק מהשכר הקובע לעניין הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, וכיוצא באלו זכויות המגיעות לעובד על פי חוקי העבודה. מסכום הבונוס ינוכה מס על פי הדין. המענק למתמודד ישולם באמצעות צ'ק או העברה בנקאית.
3.2.4. בתום ארבעה חודשים ממועד תחילת עבודתו של החבר בטלדור, תיבחן הזכאות למענק חד פעמי ("המועד הקובע")- בהתאם, היה והחבר השלים שלושה חודשי עבודה מלאים בטלדור מתחילת העסקתו בה (בהיקף המשרה בה הועסק) בתפקיד שאליו גויס, ובכפוף להשלמתם ובמועד הקובע עודנו עובד בה, אזי טלדור תשלם לעובד את סכום המענק החד פעמי הנ"ל.
3.2.5. ככל שבמועד הקובע העובד החבר אינו עובד טלדור מכל סיבה שהיא, יהא הוא זכאי למענק חד פעמי בגובה מענק חד פעמי לו זכאי מתמודד (1,000 ₪).

 

4. שונות

4.1. טלדור זכאית לשנות בכל עת את גובה המענק או תנאי המבצע או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתתפים תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי טלדור.

4.2. עובד טלדור מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים של חבר על ידו משום הפרת התחייבות מצדו של עובד טלדור, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981

4.3 המשתתף מאשר כי ידוע לו שההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית וכי יתכן כי חרף המאמצים עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי המבצע ואף על פי כן, השתתפותו במבצע לא תקים למשתתף ו/או למי מטעמו כנגד טלדור ו/או מי מטעמה כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו, והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
מובהר כי ההטבה הנמסרת לעובד שיהא זכאי לה היא באחריות המלון נשוא ההטבה ולטלדור אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליה.

4.4. לשאלות ובירורים יש לפנות לצוות הגיוס בטל': 03-9298118 או בדוא"ל nogas@taldor.co.il.

4.5. טלדור שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את המענק למשתתף, במידה ויימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

4.6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

4.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

4.8. כל משתתף במבצע זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת טלדור לעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה בטלדור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של טלדור, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה כלפי טלדור ככל שזו תחליט שלא להעסיק, או להפסיק את העסקתו של חבר שהופנה אליה על ידי המשתתף.

4.9. קורות החיים המחייבים לצורך מבצע זה הינם אלה המצויים בבסיס הנתונים של טלדור בלבד. טלדור ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשלים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי משתתף או חבר או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותם במבצע.

4.10. טלדור לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתתף, חבר ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין קבלת המענק. למשתתף ו/ לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טלדור בכל הקשור למבצע, למעט דרישה לתשלום מענק המגיע לו על פי תנאי תקנון זה.

4.11. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם בנושא זה.

4.12. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.