אסיפות שנתיות וקשרי משקיעים

טלדור – אסיפה כללית ומיוחדת 2019 טלדור מערכות מחשבים (1986 (בע"מ (להלן: "החברה")
הודעה ומודעה לבעלי מניות החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה,
אשר תתכנס ביום ה', 23 במאי 2019 ,בשעה 30:11 ,במשרדי החברה בנין עזריאלי 1 ,ברח' הרוקמים 26 ,
חולון. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של לפחות שני (2)
בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות באי כוח, שלהם לפחות חמישים ואחד אחוזים (%51) מזכויות ההצבעה
בחברה), תידחה האסיפה ליום 30 במאי 2019 ,באותה השעה ובאותו המקום.

טלדור – אסיפה כללית ומיוחדת

 

לצפייה בכתבה
חזרה לחדר החדשות